Вышла в свет монография ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С УЧЕТОМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОИЗВОДСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БИОГАЗА

Вышла в свет монография ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА С УЧЕТОМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОИЗВОДСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БИОГАЗА

СОДЕРЖАНИЕ/TABLE OF CONTENTS
Введение/Introduction ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Andrey N. ASADCHYI, Sierghei V. VASILEVICH, Dmitriy V. DEGTEROV,
Mikhail V. MALKO
Eksperymentalne stanowisko do produkcji płynnych produktów poprzez pirolizę …………………………….. 9
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ
ПИРОЛИЗА БИОМАССЫ …………………………………………………………………………………………………………………… 9
Jan BARWICKI, Marek KIEROŃCZYK, Witold WARDAL, Wacław ROMANIUK,
Kamila MAZUR, Kinga BOREK, Bogdan ŁOCHOWSKI
Badanie rozwoju nowych technologii dotyczących procesów emisji amoniaku
oraz fermentacji metanowej ……………………………………………………………………………………………………………… 14
STUDY ON DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGY CONCERNING AMMONIA EMISSION
PROCESSES TAKING INTO ACCOUNT METHANE FERMENTATION …………………………………………….. 14
Nicholai CHERNYATIEV, Vladimir KAZAKOV, Svetlana GERASIMOVA
Urządzenie techniczne do pozyskania płynnej karmy dla zwierząt z ziarna zbożowego
w wyniku fermentacji ………………………………………………………………………………………………………………………. 22
ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОЙ ПАТОКИ ИЗ ЗЕРНА
ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР ……………………………………………………………………………………………………………………. 22
Vladimir N. DASHKOV, Alexander P. AKHRAMOVICH, Vitali V. PADDUBITSKI,
Valery P. CHEBOTAREV, Wacław ROMANIUK
Ruch cząstek paliwa w komorze spalania ………………………………………………………………………………………… 29
ДВИЖЕНИЕ ГОРЯЩЕЙ ТОПЛИВНОЙ ЧАСТИЦЫ В ТОПОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ …………………….. 29
Sabir T. ESEDULLAEV, Natalia V. SHMELEVA
Nietradycyjne kultury paszowe w produkcji paszowej Górnej Wołgi ………………………………………….. 33
НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 33
Marek HRYNIEWICZ
Symulacje plonowania słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus) względem dawki
azotu i opadów …………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
SIMULATIONS OF JERUSALEM ARTICHOKE (Helianthus tuberosus) YIELD VERSUS
NITROGEN DOSE AND RAINFALL ………………………………………………………………………………………………….. 40
Piotr IWANIUK, Bożena ŁOZOWICKA
Mykotoksyny i pozostałości środków ochrony roślin w zbożach i materiałach paszowych ………………. 47
MYCOTOXINS AND PLANT PROTECTION PRODUCTS RESIDUES IN CEREALS AND FEED
MATERIALS …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
Juris PRIEKULIS, Māris MANGALIS
Określanie optymalnej prędkości obrotowej dla karuzelowych urządzeń udojowych ………………………. 58
DETERMINATION OF OPTIMAL ROTATION SPEED FOR ROTARY PARLOUR MILKING
EQUIPMENT ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
Nikolay KAPUSTIN
Wykorzystanie biogazu w technologii mikronizacji ziarna ………………………………………………………………. 63
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГАЗА В ТЕХНОЛОГИИ МИКРОНИЗАЦИИ ЗЕРНА ………………………………….. 63
Vladimir KAZAKOV, Alexander MOSHONKIN, Svetlana GERASIMOVA
Optymalizacja procesu technologicznego zasilania urządzenia do zgniatania ziarna ………………………… 66
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПИТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ПЛЮЩИЛКИ ЗЕРНА ………………………………………………………………………………………………………………………. 66
Vladimir KLIMENKO, Irina KLIMENKO
Wykorzystanie rolniczych biotechnologii w produkcji pasz …………………………………………………………….. 73
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ …………………………………………………………………………………………………………….. 73
Aleksiei А. KORCHAGIN, Igor J. VINOKUROV, Rafał D. PIETROSIAN,
Valentina V. SHARKEVICH, Jekatierina М. JEFIMENKOVA, Nadjezda S. ASATURIAN
Doskonalenie technologii upraw pszenicy ozimej i żyta ozimego do adaptacji w różnych
warunkach ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
И ОЗИМОЙ РЖИ ДЛЯ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ………………………… 76
Aleksandr N. KOROTKOV, Andriej V. PALITSIN, Petr A. SAVINYKH
Optymalizacja parametrów gazogeneratora z punktu zwiększenia efektywności
energetycznej obróbki przemysłowej rolniczych odpadów ………………………………………………………………. 82
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ УСЛОВИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОМЫШЛЕНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ …………………………………………………….. 82
Vladimir KOSOLAPOV, Ilya TROFIMOV, Lyudmila TROFIMOVA, Elena YAKOVLEVA
Współczesne problemy zarządzania środowiskowego w rolnictwie …………………………………………………. 88
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ …………………………………………………………………………………………………………….. 88
Valentina KOSOLAPOVA, Olga MOKRUSZINA, Andrei KOSOLAPOV
Wykorzystanie wieloletnich użytków zielonych – gwarancją ekologicznej intensyfikacji
produkcji zwierzęcej ………………………………………………………………………………………………………………………… 91
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛГОЛЕТНИХ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ – ЗАЛОГ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА …………………………………………………… 91
Lyudmila KOZLOVA, Fyodor POPOV, Evgenia NOSKOVA
Redukcja zabiegów uprawowych podczas uprawy owsa ………………………………………………………………….. 94
МИНИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВСА ………………………………………… 94
Oleg Yu. KRASILNIKOV, Tatiana E. MARINCHENKO
Intensywna technologia przygotowywania upraw paszowych ………………………………………………………… 100
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ ФУРАЖНЫХ КУЛЬТУР ……………………………………….. 100
Alexander D. MILEV, Sergey A. OTROSHKO, Alexey V. SHEVTSOV,
Vladimir M. KOSOLAPOV, Wacław ROMANIUK, Nikolay D. SHARIKOV
Zwiększenie równomierności i jednorodności dystrybucji sypkich materiałów pochodzenia
roślinnego w zasobnikach środków transportu, podajnikach pasz do karmienia bydła ……………………. 103
ПОВЫШЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ И ОДНОРОДНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЫПУЧИХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КУЗОВАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
КОРМОРАЗДАТЧИКОВ И ПО ФРОНТУ КОРМЛЕНИЯ КРС …………………………………………………………. 103
Nikolai M. МОROZOV
Rozwój procesów wdrażania technologii w sektorze zwierząt domowych ……………………………………… 109
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
РОССИИ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109
Vladimir V. OKORKOV, Ludmila A. ОKORKOVA, Оksana А. FENOVA
Mineralne formy azotu i ich wykorzystanie na glebach regionu Górnej Wołgi ………………………………. 114
МИНЕРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ АЗОТА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПОЧВАХ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
Vladimir I. PEREDNYA, Yuri A. TSOI, Nikolai G. BAKACH, Yevgeny L. ZHILICH,
Alexander A. KUVSHINOV, Anastasia A. ROMANOVICH
Główne kierunki tworzenia „inteligentnej” farmy do produkcji mleka wysokiej jakości ………………… 120
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ «УМНОЙ» ФЕРМЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО МОЛОКА ………………………………………………………………………………………. 120
R.D. PETROSYAN, Vladimir V. OKORKOV
Wpływ nawożenia na zawartość materii organicznej w szarych leśnych glebach regionu
Włodzimierskiego …………………………………………………………………………………………………………………………… 125
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В СЕРЫХ
ЛЕСНЫХ ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ ……………………………………………………. 125
Juris PRIEKULIS, Ligita MELECE, Armīns LAURS
Rozwój metodologii kalkulacji emisji amoniaku dla sektora chowu zwierząt ………………………………… 131
DEVELOPMENT OF AMMONIA EMISSION CALCULATION METHODOLOGY FOR ANIMAL
BREEDING SECTOR ………………………………………………………………………………………………………………………. 131
Peter SAVINYKH, Sergei FLYAGIN, Nikolai KUZNETSOV
Suche pozbiorowe czyszczenie okopowych z zanieczyszczeń za pomocą systemów
rolkowych ze spiralnym zabierakiem ……………………………………………………………………………………………… 135
СУХАЯ ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОЧИСТКА КОРНЕПЛОДОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ С ПРИМЕНИЕМ
РОЛИКОВОЙ СИСТЕМЫ СО СПИРАЛЬНОЙ НАВИВКОЙ …………………………………………………………… 135
Piotr SAVINYKH, Vladimir NECHAEV, Sergey BULATOV, Sergey ZAVIVAEV
Ocena skuteczności procesu pracy w produkcji syropu z ziarna …………………………………………………….. 140
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНОВОЙ ПАТОКИ ………………………………………………………………………………………… 140
Vasily Alekseevich SYSUEV, Aleksej Jur’evich ISUPOV, Ilya Igorevich IVANOV
Wyniki doświadczalnej części badania struktury odśrodkowo-obrotowej rozdrabniacza
do ziarna ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 144
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
ЗЕРНА ЦЕНТРОБЕЖНО-РОТОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ …………………………………………………………………. 144
D.M. TEBERDIYEV, A.V. RODIONOVA, S.A. ZAPIVALOV
Jakość paszy i wydajność zbiorów siana w zależności od dawek wapnia i systemu
nawożenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 154
КАЧЕСТВО КОРМА И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕНОКОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ
ИЗВЕСТИ И СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ …………………………………………………………………………………………… 154
Ilya TROFIMOV, Lyudmila TROFIMOVA, Elena YAKOVLEVA, Alexey EMELYANOV,
Elena SKRIPNIKOVA
Centralne ekosystemy regionu czarnoziemu …………………………………………………………………………………… 157
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОСИСТЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ …………………………………………………………………………………………………… 157
Ilya TROFIMOV, Lyudmila TROFIMOVA, Elena YAKOVLEVA, Nikolay RYBALSKY,
Valery SNAKIN, Alexey EMELYANOV, Elena SKRIPNIKOVA, Anatoly GORBUNOV,
Olga BYKOVSKAYA
Bioróżnorodność, antropogeniczna transformacja i priorytety rozwoju krajobrazów
południowej Rosji ………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ ЮГА РОССИИ ………………………………………………………………………… 160
Ilya TROFIMOV, Lyudmila TROFIMOVA, Elena YAKOVLEVA
Różnorodność biologiczna w zrównoważonym rozwoju krajobrazów rolnych ………………………………. 163
БИОРАЗНООБРАЗИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ ……………………… 163
Lyudmila TROFIMOVA, Ilya TROFIMOV, Olga OPARINA, Mikhail OPARIN
Dynamika avifauny w stepie regionu Trans-Wołga w Saratowie ……………………………………………………. 166
ДИНАМИКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ОРНИТОФАУНЫ В СТЕПНЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ
САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ ………………………………………………………………………………………………………. 166
Valentina VOLOVIK, Daria SHUMILINA, Svetlana SERGEEVA, Yulija SEMINA,
Aleksei SHEVTSOV
Uprawa podwójnie haploidalnych odmian rzepaku jarego w warunkach kompleksu
hodowlano-szklarniowego ……………………………………………………………………………………………………………… 169
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ УДВОЕННЫХ ГАПЛОИДОВ ЯРОВОГО РАПСА В УСЛОВИЯХ
СЕЛЕКЦИОННО-ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА ……………………………………………………………………………. 169
Siarhei G. YAKOUCHYK, Mikalai G. BAKACH, Vladimir I. PEREDNIA, Wacław ROMANIUK
Nowoczesne naukowe poglądy i innowacje w hodowli zwierząt ……………………………………………………. 172
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ИННОВАЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ………………………. 172
Sergey I. ZINCHENKO, Maria K. ZINCHENKO
Metody uprawy gleby leśnej w agroekosystemach górnej Wołgi i emisja tlenku azotu ………………….. 177
ПРИЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ И ЭМИССИЯ ЗАКИСИ АЗОТА …………………………………………………………………………. 177
Anna SHIROKOVA, Valentina VOLOVIK, Larisa KOROVINA, V. UTKINA, Aleksei SHEVTSOV,
Oleg KRUTIUS
Analiza porównawcza wysokoproteinowych odmian rzepaku jarego ……………………………………………… 181
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ ФОРМ ЯРОВОГО РАПСА,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ МУТАГЕНОВ
ДИЭТИЛСУЛЬФАТА И ЭТИЛМЕТАНСУЛЬФОНАТА …………………………………………………………………… 181

Поделиться статьёй